Pirkimo ir pardavimo politika

Sąvokos:

Pardavėjas: UAB “VL Rental”, juridinio asmens kodas 302752182, registruotos buveinės adresas Perspektyvos g. 10, Kaunas.

Pirkėjas: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Prekės: detalės, eksploatacinės medžiagos, įrankiai, padargai, tech. manualai.

 

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), su jomis sutikus Pirkėjui (t. y. patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis elektroniniu paštu), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi, bei kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Pardavėjo tinklapyje www.adampolisrental.lt  susijusios nuostatos.
1.2. Teisę pirkti nuotoliniu būdu užsakant prekes turi tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių sąvokose. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad atitinka Pirkėjui keliamus reikalavimus jis turi teisę pirkti prekes.

1.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apsipirkimo metu galioja aktualios redakcijos Taisyklės, kurios yra paskelbtos Pardavėjo internetiniame puslapyje www.adampolisrental.lt

 1. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

2.1. Pirkėjas užsisakyti prekes gali:

2.1.2. kreipdamasis elektroniniu paštu;

2.1.3. telefonu;

2.1.4. parduotuvėje, esančioje adresu Perspektyvos g. 10, Kaunas .

2.3. Sutartis dėl Prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę, suformuoja prekių krepšelį, pateikia ir patvirtina užsakymą Pardavėjui. Pardavėjas pateikia sąskaitą apmokėjimui. Tik gavus apmokėjimą iš Pirkėjo atliekami veiksmai  susiję su prekės užsakymu iš gamintojo ir pateikimu Pirkėjui. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkėjo galimybė atsisakyti Sutarties yra aptariama šių Taisyklių 9 skyriuje.
2.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę:

3.1.1. pirkti prekes iš Pardavėjo šių Taisyklių nustatyta tvarka;

3.1.2. atsisakyti užsakymo ir/ar sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka;

3.1.3. pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka;

3.1.4. kitas teises, įtvirtintas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti/atsiimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.4. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti Parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus.

3.3. Pirkėjas taip pat turi kitų įsipareigojimų nustatytų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. Pardavėjo teisės

4.1. Iš esmės pasikeitus prekių pardavimo sąlygoms (pvz., gamintojų sąlygoms, rinkos sąlygoms, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti prekių apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti prekių ir/ar kitų paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti visas ar tam tikras paslaugas.

4.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 1 (viena) darbo dienas.

4.3. Pardavėjas turi ir kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja:

5.1.1. Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jeigu toks grąžinimas atitinka šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimus;

5.1.2. iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Pardavėjo funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Pirkėjo informavimu. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Pardavėjo ir/ar prekių gamintojo funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją elektroniniu paštu.

5.1.4. Jeigu dėl svarbių aplinkybių Pardavėjas negalės pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės/-ių, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašiausią prekę/-es. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar panašią prekę/-es, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už užsakytas prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

5.1.5. Pardavėjas įsipareigoja atsakyti į Pirkėjo pateiktus paklausimus/pretenzijas  ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

5.1.6. Pardavėjas įsipareigojame vykdyti kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui nustatytas pareigas.

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Parduodamų prekių kainos nurodomos įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

6.2.1. mokėjimo pavedimu;

6.3. Pirkėjo užsakymas yra patvirtinamas, kai mokėjimas už prekes yra įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą. Prekių užsakymo terminas yra nurodomas užsakytos prekės gamintojo. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie prekės pristatymo terminą prieš vykdant užsakymą. Pardavėjas apie prekės/-ių pristatymo terminą informuoja Pirkėją jo nurodytu elektroniniu paštu.

6.4. Patvirtindami šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantijos dokumentas, Pirkėjui būtų pateikiamos užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys (jeigu tokie numatyti).

6.5. Prekių kaina po to, kai Pirkėjo pateiktas užsakymas yra patvirtintas, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo informuodamas Pardavėją per 1 (viena) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka Pirkėjui yra grąžinamos visos už anuliuotą užsakymą sumokėtos sumos.

 1. Prekių pristatymas

7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, t.y. atsiimti prekę/-es parduotuvėje, esančioje adresu: Perspektyvos g. 10,Kaunas, arba prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerį.

7.2. Jeigu Pirkėjas prekių užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerį, Pirkėjas įsipareigoja:

7.2.1. nurodyti tikslių prekių pristatymo adresą;

7.2.2. prekes priimti pats, o tuo atveju, kai perka Juridinis asmuo – tinkamai įgaliotas asmuo. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir įgaliojimą (kai prekes atsiima Juridinio asmens atstovas).

7.3. Prekes Pirkėjas gali atsiimti Pardavėjo Parduotuvėje. Jeigu užsakymo teikimo metu Pirkėjas pasirenka šį būdą prekių atsiėmimui taikomos žemiau nurodytos sąlygos:

7.3.1. užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pirkėjui buvo pateikta informacija, kad prekes galima atsiimti;

7.3.2. prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba jo tinkamai įgaliotas asmuo;

7.3.3. atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir mūsų darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir įgaliojimą (kai prekes atsiima Juridinio asmens atstovas).

7.4. Prekės pateikimas Pardavėjui tuo terminu, kurį yra nurodęs Pardavėjas. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jeigu Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Pardavėjui nepavyksta suderinti papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties.

7.5. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių.

7.6. Pirkėjas prekių pateikimo Pirkėjui metu įsipareigoja patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas nesusijęs su gamykliniam brokui bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

7.7. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas įsipareigoja tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente, apie tai informuoti Pardavėją bei pateikti įrodymus. Pirkėjui neatlikus aukščiau nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas yra ne gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekės perdavimo Pirkėjui momento.

7.9. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas, per šiose nustatytą terminą neatsiima prekių  arba prekių Pirkėjui neįmanoma pristatyti Pardavėjas arba Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju ir suderina kitą prekių pristatymo laiką ir/ar būdą. Jeigu Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba Pardavėjui ar Pardavėjo atstovui nepavyksta įteikti prekių Pirkėjui dėl nuo Pardavėjo ir/arba Pardavėjo atstovo nepriklausančių priežasčių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus bei prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme, kurį sudaro prekės gamintojas.

8.2. Pardavėjo parduodamos prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

8.2.1. prekė atitinka Pirkėjo užsakyme nurodytą modelį/rūšį/kiekį;

8.2.2. prekė tinka naudoti pagal jos paskirtį;

8.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir prekių ženklinimą, dėl prekių konkrečių savybių.

8.3. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo.

8.4. Skirtingoms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi atitinkamos prekės/-ių gamintojo. Garantija nurodoma prekės/-ių aprašyme arba prekės PVM sąskaitoje-faktūroje.

8.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, Pirkėjui suteikia teisės aktai.

 1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

9.1. Pirkėjas (tik fizinis asmuo) turi teisę nenurodydami priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Ši teisė yra ribojama sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

9.2. Apie pageidavimą atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas turi informuoti Pardavėją raštu elektroniniu paštu servisas@adampolisrental.lt arba atvykdamas fiziškai į Parduotuvę ir pateikdamas rašytinį prašymą. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas pateikti Pirkėjui patvirtinimą apie Pirkėjo prašymo gavimą.

9.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a) kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima užsakytą prekę; b) jeigu vienu užsakymu Pirkėjas užsisakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima paskutinę prekę; c) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima paskutinę partiją ar dalį; d) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima pirmąją prekę.

9.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo pristatyta Pirkėjui, toks atsisakymas laikomas užsakymo panaikinimu. Apie užsakymo panaikinimą Pirkėjas informuojamas užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.5. Jeigu Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta Pirkėjui, arba prekę Pirkėjas atsiėmė pats, taikomos Taisyklių nuostatos, nustatančios prekių ir pinigų grąžinimo taisykles.

 1. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

10.1. Pirkėjas (tik fizinis asmuo) turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti kainų skirtumą. Pranešimą apie pageidavimą pakeisti tinkamos kokybės prekes  kitomis prekėmis Pirkėjas turite pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu servisas@adampolisrental.lt arba atvykti į parduotuvę.

10.2. Pardavėjas, gavęs grąžinamas prekes, įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis, tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi tinkamos Pirkėjo pageidaujamos prekės – Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

10.3. Prekių ir pinigų grąžinimui taikomos Taisyklių nuostatos nustatančios prekių ir pinigų grąžinimo taisykles.

 1. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.2. Jeigu Pirkėjui buvo pristatytos netinkamos kokybės prekės ir Pirkėjas apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir savo pasirinkimu pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų savo teisių gynimo būdų, t.y. reikalauti:

11.2.1. kad neatlygintinai per protingą terminą Pardavėjas pašalintu prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.3. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo nurodyti grąžindamas prekę. Savo pasirinkimo Pirkėjas keisti negali. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, tačiau Pardavėjas neturi galimybės tokio Pirkėjo pageidavimo įgyvendinti – Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

11.4. Grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. pranešti Pardavėjui apie prekės grąžinimą el. paštu servisas@adampolisrental.lt bei nurodyti grąžinamas prekes;

11.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

11.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

11.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas turi teisę pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.

11.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę, jeigu Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.7. Grąžindamas prekes Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas.

11.8. Prekė nekeičiama ir pinigai negrąžinami už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo, eksploatavimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.9. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose (jeigu tokie pateikiami).

 1. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

12.1. Jei per klaidą Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, kurias Pirkėjas užsisakė, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu servisas@adampolisrental.lt

12.2. Esant šių Taisyklių 13.1. nurodytoms aplinkybėms, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes iš Pirkėjo ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis.

12.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, Pirkėjui yra grąžinami už prekę (-es) sumokėti pinigai.

12.4. Prekių ir pinigų grąžinimui taikomos Taisyklių nuostatos nustatančios prekių ir pinigų grąžinimo taisykles.

 1. Prekių ir pinigų grąžinimo sąlygos

13.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11 – 13 punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama – visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

13.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas turi nurodyti gavėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pinigai už prekes nėra grąžinami, jeigu prekės buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

13.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių buvo sugadinta Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

13.4. Grąžinti prekes Pirkėjas gali pristatyti į Parduotuvę, grąžinti per pasirinktą pristatymo paslaugų teikėją arba paštu. Prekės turi būti grąžinamos adresu, kuris nurodomas Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) tvarka ir sąlygos derinamos atskirai.

13.6. Pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prašymo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, o kai prekė buvo pristatyta Pirkėjui ir nebuvo grąžinta – nuo prekės grąžinimo dienos.

13.7. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus jeigu tarp šalių buvo susitarta kitaip.

13.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui ir nėra Pardavėjo patikrintos.

13.9. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainų skirtumą.

 1. Atsakomybė

14.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis bei kitomis taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

 1. Apsikeitimas informacija

15.1. Visi pranešimai Pirkėjui yra siunčiami Pirkėjo apsipirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

15.2. Visi pranešimai ir klausimai Pardavėjui turi būti pateikiami elektroniniu paštu: _servisas@adampolirental.lt.

 1. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems klausimams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16.3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo Pirkėjui pateiktu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos prekės Pirkėjas fizinis asmuo (vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS: https://ec.europa.eu/odr/ .

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Tam tikrų slapukų naudojimu reikalingas Jūsų sutikimas. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau

 

Sutinku